วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการอบรมวิจัยชั้นเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 16 - 19 พฤษภาคม 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูสู่การเป็นนักวิจัย ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2555
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยากร  ผศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข    (ปรัด-ยะ-นัน)
อ.การญ์พิชชา   กชกานน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
prachyanun@hotmail.com     http://www.prachyanun.com
081-7037515
...........................................................................................................................
หัวข้อที่ต้องดำเนินการ
1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.  ขอบเขตของการวิจัย
 - ประชากร
 - กลุ่มตัวอย่าง
 - ตัวแปรที่ศึกษา
 - เนื้อหาที่วิจัย
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
5.  นิยามศัพท์เฉพาะ
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
หัวข้อวิจัย  (วิจัยชั้นเรียน / วิจัยสถาบัน)
1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการห้องสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
 - เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการห้องสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
 - กรอบความคิด >> ห้อง, เครื่องปรับอากาศ, เจ้าหน้าที่, หน้งสือ
 -
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน....  วิชา........  ของ นศ ปวช  2/2 สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียน ... วิชา....  ของ นศ ปวช  2/2 สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - พฤติกรรมการเรียน >> การตรงต่อเวลา, การส่งงาน, ความรับผิดชอบ ,
3. การศึกษาพฤติกรรมการเบี่ยงเบน .... เรื่องการแต่งกาย  ของนักเรียนระดับ ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อศึกษา
4. ความพึงพอใจของ ..... ผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนช่วยสอนออนไลน์  google site  .........  สาขาคอมฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการที่มีต่อการใช้บทเรียนช่วยสอนออนไลน์ด้วย  google site 
ผลการใช้บทเรียนช่วยสอนออนไลน์ด้วย  google site และความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บริการรับข้อมูลข่าวสารแบบข้อความสั้น  sms ของนักศึกษาระดับ ปวส 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
5. สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของครู   วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
6. การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ปวช ชั้นปี 1  ที่มีต่อการมาใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
7. ศึกษา ...ปัญหา ... พฤติกรรม...  การไม่แต่งชุดลูกเสือของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
8. การศึกษานิสัยการเรียน วิชา ........ ของนักเรียน ระดับ ปวช1
9. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนพิมพ์ดีด แล้วมองแป้นของนักเรียนระดับ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. ศึกษาปัญหาการเรียนพิมพ์ดีดของนักเรียนระดับ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ที่ไม่พิมพ์ดีดแบบสัมผัส
10. ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.สาขา เรื่องการไม่ส่งงานวิชา การหาข้อมูลทางการตลาด ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
10. ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ปวช.สาขา วิชา
การหาข้อมูลทางการตลาด ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
11. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 2/1
12. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย ของนศ.สาขาวิชาการตลาด
12. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย ของนศ.สาขาวิชาการตลาด
13. ศึกษาพฤติกรรมในการใช้ E-learning ของ นศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจสมุทราปราการ
14. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ น.ศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
15. การพัฒนาทักษะการอ่าน และฟังภาษาจีน ของ นศ. ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อศึกษาทักษะการอ่านภาษาจีน ของนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อศึกษาทักษะการฟังภาษาจีน ของนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
16. ปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการแสดงออกไม่สุภาพ 
นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
17. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเรื่องอุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสัญญาณ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
17. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเรื่องอุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสัญญาณ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
17. การศึกษาความพึงพอใจต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเรื่อง อุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสัญญาณ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
17. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเรื่อง อุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสัญญาณ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

18. วิธีการสอนแบบ 4MAT ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ของนักศึกษารระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
18. การศึกษาวิธีการสอนแบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ของนักศึกษาระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

19. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บในรายวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน ของนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อพัฒนา...
 - เพื่อหาประสิทธิภาพ
 - เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น ของนักเรียน
ระดับ ปวช. วิทยาลัย
21. การศึกษาระบบการสร้างเสริมความเข้มแข้งในการเรียนรู้ของ น.ศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
21. การศึกษาผลการใช้ระบบการสร้างเสริมความเข้มแข้งใน
การเรียนรู้ของ น.ศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
21. การพัฒนาระบบการสร้างเสริมความเข้มแข้งในการเรียนรู้ของ
น.ศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อพัฒนาระบบการสร้างฯ
 - เพื่อศึกษาผลของระบบ
 -
22. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนซ่อมเสริม วิชา.....  ระดับ ปวช1  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 
23. ความพึงพอใจในการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
23. ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 การจัดการศึกษา >> หลักสูตร, การสอน, วัสดุ, สื่อ, เครื่อง
24. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชา ................. ของ นักเรียน ชั้น ปวช.  สาขาการขาย
 ความรับผิดชอบ >> การตรงต่อเวลา, การส่งงาน, การทำการบ้าน
25. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
25. การศึกษาพฤติกรรม  ป้องกันการเสี่ยงทางเพศ   ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

26.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
26.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขา ............วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ  ตามความเห็นของสถานประกอบการ
27. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาเบเกอรี่  ของ............
28. การศึกษาการรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาลัยระดับ ปวช. 1-3  จ. สมุทรปราการ
28. การศึกษาการรับประทานอาหารกลางวัน ของนักเรียน ปวช.
วิทยาลัยฯ
28. การศึกษาความคิดของนักเรียน ปวช. ที่มีต่อร้านค้าภายในวิทยาลัยนักเรียน ปวช.
29. การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมระดับ ปวช. 1 ในวิทยาลัย
30. ปัจจัยในความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
 - เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเล่นเกม
 - เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกม
 - เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมการเล่นเกม
30. การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
31. ผลการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับ ปวช วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
31. การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีด   ที่มีผลต่อทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับ ปวช วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
31. การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์แบบพิมพ์ดีดสัมผัส   ที่มีผลต่อทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับ ปวช วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
32. การศึกษาพฤติกรรมการคำนวณตัวเลข กับการเรียนวิชา รายบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนระดับ ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
32. การศึกษาพฤติกรรมการคำนวณตัวเลขวิชา รายบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนระดับ ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
32. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชารายบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนระดับ ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
32. ผลการดู
33. การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการโรงอาหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
34.  การสร้างชุดการสอนวิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขาย
ผ่อนชำระ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 - เพื่อสร้างชุดการสอน.....
 - เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอน
 - เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากชุดการสอน
35. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยตลาด ของนักศึกษา
ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
36. การศึกษาสภาพและปัญหานักเรียน ระดับชั้น ปวช / วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
37. การศึกษาพฤติกรรมการตรงต่อเวลา ของ นศ. ระดับชั้น ปวช 3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
38. ผลการดูละครที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี ของนักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี ของนักเรียน ระดับ ปวช.  จากการดูละคร
 - เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี ของนักเรียน ระดับ ปวช.  ก่อนและหลังจากการดูละคร
 - เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี ของนักเรียน ระดับ ปวช.  กลุ่มที่ดูละครกับกลุ่มไม่ดูละคร
สมมุติฐานการวิจัย
 - นักเรียนระดับ ปวช. ที่ดูละครก่อนและหลังการเรียนวิชาบัญชี
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
 - นักเรียนระดับ ปวช. ที่เรียนวิชาบัญชีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

39. การสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือคู่มือวิชาหลักการเขียนโปรแกรมระดับประกาศวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40. ศึกษาคุณสมบัติของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
41. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
42. การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียน ชั้น ปวช.  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2555
43. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
44. ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ  ปวส 2 ในวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
45. ความพึงพอใจในการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ
 - เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ
46. การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3  ที่มีต่อการใช้บริการงานด้านฝ่ายส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 - เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3  ที่มีต่อการใช้บริการงานด้านฝ่ายส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
47. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา
การตลาดเพื่อการโรงแรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
บันทึกการอบรมวันที่ 1
การกำหนดหัวข้อวิจัย
 - หัวข้อวิจัยในชั้นเรียนควรแสดงปัญหาที่ต้องการวิจัย
 - ชื่องานวิจัยแสดงถึงตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ชัดเจน
 - ชื่องานวิจัยควรแสดงวิชาที่ต้องการแก้ปัญหา หรือหน่วยงานที่ต้องการแก้ปัญหา
 - ชื่องานวิจัยแสดงถึงกลุ่มตัวอย่างที่ต้องทำวิจัย
บทที่ 1
1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.  ขอบเขตของการวิจัย
 - ประชากร
 - กลุ่มตัวอย่าง
 - ตัวแปรที่ศึกษา
 - เนื้อหาที่วิจัย
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
5.  นิยามศัพท์เฉพาะ
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
เพื่อศึกษาสาเหตุของ.......
เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ ....
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง...
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
สมมุติฐานการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1.   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ จำนวน ............ คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ....................  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ที่เรียนวิชา ......................  ภาคเรียนที่ 1/2555  ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน  ........... คน
 3.   ตัวแปรที่ศึกษา
3.1   ตัวแปรอิสระ ได้แก่  แบบฝึกหัดวิชาบัญชี  3 เรื่อง คือ ........
สภาพโรงอาหาร     ระดับชั้น ปวช. 1-3, CAI, e-Learning, Web ,
วิชาที่สอน ...........
..................................................................................
สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  (ไม่ใช่ตัวแปร)   เพศ , ระดับชั้น ,
(สถานภาพครอบครัว , ผู้ปกครอง, คุณวุฒิ , อาชีพ, รายได้)
3.2   ตัวแปรตาม  ได้แก่ พฤติกรรม,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความคิดเห็นที่มีต่อโรงอาหาร  ,  ความพึงพอใจ
...................................................................................................................................................................................
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย
3.4. เนื้อหา   วิชาอะไร   กี่เรื่อง  กี่ตอน
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความ บทวิจารณ์
Review /Research
ฯลฯ
บทที่ 2
ข้อมูลรายวิชาที่วิจัย
 - หลักสูตร ปวช., ปวส.
 - วิชาที่ทำวิจัย
    คำอธิบายรายวิชา
    มาตรฐานรายวิชา
                      สมรรถนะวิชาชีพ, รายวิชา
บริบทของหน่วยงาน
 - ประวัติของวิทยาลัย
 - อาคารสถานที่
 - ความเป็นมาของวิทยาลัย
 - กฎระเบียบของ ศธ.,  สช. , วิทยาลัย
ปัญหาของรายวิชา / สถาบัน  (การมาสาย, ความรับผิดชอบ, กฎระเบียบ)
 - ผลการประเมินของ สมศ.
 - ผลการสอบ V-NET (สอบวิชาสามัญ)
 - ผลการสอบ VQ (สอบมาตรฐานวิชาชีพ)
 - ข่าว, รายงานการวิจัย
 - ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  มจพ.
 http://www.thaive.com
เอกสารการเรียนการสอน
 - เนื้อหาวิชาที่วิจัย
 -
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 - การเรียงลำดับงาน   เลือกปีที่เก่าที่สุดขึ้นก่อน
 - งานวิจัยไม่ควรเกิน 10 ปี   (ต่ำกว่าปี  พ.ศ. 2545 ไม่ควร
นำมาอ้างอิง)
 - งานวิจัยควรตรงกับคำสำคัญ  
 - งานวิจัยต่างประเทศ
 - เว็บระเบียบวิจัยขั้นสูง
http://www.researchers.in.th/blogs/books/view/prachyanun
ฐานข้อมูลวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สภาการศึกษา)
 R&D
 C&D
สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 - สรุปปัญหา + เอกสาร + งานวิจัย >>> ทำไมจึงวิจัย
********  กรุณาอ้างอิงแหล่งข้อมูล   (จรรยาบรรณนักวิจัย)  ********
ตัวอย่าง  การเขียนบทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ  ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
 1.  โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 2  ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ
 3. การให้บริการของห้องสมุด
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 5. สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ของนักเรียน ปวช.1  แผนกวิชาบัญชี  จากการใช้ชุดการสอนบูรณาการ
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
 2  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. ชุดการสอนบูรณาการ
 4.  (เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน)
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 6. สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลวิจัย การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
http://www.thaiedresearch.org/
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ประเทศไทย
(ThaiLIS)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดาวโรจน์  โพธ์รัง (2550) การศึกษาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

ดาวโรจน์  โพธ์รัง (2550)  ได้ทำการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และครูทาหน้าที่สอนและเป็นหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ จานวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้พิมพ์เอกสาร โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดแบบเข็มกระแทก (d o t - matrix) โปรแกรมสา เร็จรูปที่ใช้คือ ไมโครซอฟท์เวิร์ด ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ย 7 ครั้งต่อ สัปดาห์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 11-20 เครื่อง ส่วนใหญ่เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้มาโดย ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ วินโดว์ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นรุ่น อินเทล เพนเทียม (Intel pentium) มีเครือข่าย อินเทอร์เน็ต มีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จา นวน 6–10 เครื่อง จัด ให้นักเรียนใช้ 3–4 คนต่อเครื่อง เริ่มมีการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนละ 1 คน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยให้เข้ารับการอบรม โรงเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ ปฏิบัติงาน 4 ด้าน เรียงลา ดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหาร วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล 2. ปัญหาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง ส่วนรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลา ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการบา รุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านบุคลากร และด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนราย ด้านอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านชุดคา สั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การสร้างเครื่องมือวิจัย
แบบแผนการทดลอง
ขั้นตอนการทดลอง  / การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ......... กี่ข้อ
เป็นแบบปรนัย  เลือกถูกที่สุดเพียงข้อเดียว มี 5 ตัวเลือก  จำนวน 20 ข้อ
ข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน  ข้อที่ผิดให้ 0 คะแนน
 บทที่ 1   ความรู้เบื้องต้น     8 ข้อ
 บทที่ 2   หลักการ      7 ข้อ
 บทที่ 3   การปฏิบัติ        5  ข้อ
การสร้างแบบสอบถาม ........................... เรื่อง ........ กี่ข้อ ...
 แบ่งออกเป็นกี่ด้าน
 ความพึงพอใจการบริการห้องสมุด
  ด้านอาคารสถานที่
  ด้านบุคลากร
  ด้านสื่อโสตทัศน์
 แบ่งออกเป็นกี่ด้าน
 พฤติกรรมการเรียน
  ด้านความรู้ความสามารถ
  ด้านอารมย์
  ด้านสภาพแวดล้อม
  ด้านเพื่อน
เป็นแบบมาตราส่วน  มีให้เลือก 5 ระดับได้แก่
 5 หมายถึง  มากที่สุด    (ดีมาก , เหมาะสมที่สุด,
 4 หมายถึง  มาก (ดี
 3 หมายถึง  ปานกลาง (พอใช้ 
 2 หมายถึง น้อย
 1 หมายถึง  น้อยที่สุด
 การแปลผลของช่วงชั้นคะแนนแบบสอบถาม
 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย
 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
แบบสอบถามพฤติกรรมการแต่งกาย  (การส่งงาน)
 1 หมายถึง เหมาะสม
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ
 -1 หมายถึง ไม่เหมาะสม
 การแปลผลช่วงคะแนน
 0.80 - 1.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด
 0.60 - 0.79 หมายถึง เหมาะสม
 0.40 - 0.59 หมายถึง ไม่แน่ใจ
แบบสอบถามพฤติกรรมการแต่งกาย  (การส่งงาน)
 3 หมายถึง เหมาะสมที่สุด
 2  หมายถึง  เหมาะสม
 1 หมายถึง ปรับปรุง
 การแปลผลช่วงคะแนน
 2.50 - 3.00 หมายถึง  เหมาะสมที่สุด
 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสม
 1.00 - 1.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ
แบบประเมิน
 1 หมายถึง ถูกระเบียบ
 0  หมายถึง  ไม่ระเบียบ
 การแปลผลช่วงคะแนน
 0.80 - 1.00 หมายถึง  ถูกต้องมากที่สุด
 0.60 - 0.79 หมายถึง ถูกต้องมาก
 0.50 - 0.59 หมายถึง ถูกต้องปานกลาง
 0.00 - 0.49 หมายถึง ไม่ถูกต้อง
แบบสัมภาษณ์  .............. เรื่อง ............................ จำนวน ........ ข้อ
 - กึ่งโครงสร้าง , โครงสร้าง
แบบสังเกต .............. เรื่อง ............................ จำนวน ........ ข้อ
ประกอบด้วยด้าน   สังเกตด้านอารมย์ , ด้านการควบคุมตนเอง, ฯลฯ
แบบประเมิน ....... (การแต่งกาย)    จำนวน ...... ข้อ
 ถูกระเบียบ  ไม่ถูกระเบียบ อื่น ๆ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ   ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบตามข้อเท็จจริง      ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เท่านั้น
 ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
การตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดมี 3  ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
 เพศ ชาย หญิง
 ระดับชั้น ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3
 สาขาวิชา บัญชี การขาย คอมพิวเตอร์    โรงแรม
 .......................
 .......................
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ .......................
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
 ด้าน .......................................

บันทึกการอบรมวันที่ 3
การสร้างเครื่องมือวิจัย (ต่อ)
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) 
เป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้เชี่ยวชาญ , อาจารย์ผู้ชำนาญการสอน ฯลฯ
IOC : Index of Item Objective Congruence
การประเมินความเหมาะสมมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง      ข้อคำถามมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การจัดทำ      0 หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การจัดทำ
-1 หมายถึง    ข้อคำถามไม่มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การจัดทำ
หากข้อใดถามในข้อใดที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมหรือสมควรปรับปรุงแก้ไขขอความกรุณาเสนอแนะไว้ข้างท้าย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพต่อไป
การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยได้แก่  แบบสำรวจพฤติกรรม   แบบสอบถามเจตคติ   แบบสอบถามความคิดเห็น  และแบบสอบถามความพึงพอใจ   จะทำในลักษณะของแบบสอบถาม  ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ด้วยการใช้เทคนิค  IOC  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์    แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out)  กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ........ จำนวน 30 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  จากนั้นหาความเชื่อมั่น(reliability)   ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน  ตามวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา

การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย
 เทคนิค 25 % , 27%  , 30%
 กลุ่มคะแนนสูง 25 %  , 27%  , 30%
  กลุ่มคะแนนต่ำ 25 % , , 27%  , 30%
 คะแนนกลาง ๆ ตัดทิ้งทั้งหมด
ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80
ค่าอำนาจจำแนก (D) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ค่าความเชื่อมั่น (KR.20)   0.80 ขึ้นไป

การวิเคราะห์แบบสอบถาม
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย สัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค
นำแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน
นำผลการตอบไปวิเคราะห์ Reliability ด้วย SPSS
ค่าความเชื่อมั่นสูง 0.80
การหาประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับ CAI, e-Learning, e-Book, ชุดการสอน
E1/E2 : 80/80
   E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ทำแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วย
  E2  หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ทำแบบทดสอบหลังการเรียนเมื่อเรียนครบทุกหน่วย
การหาประสิทธิผลการเรียนรู้
E post – Epre   >   60
E post =  ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนทั้งวิชา
E pre =  ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งวิชา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การหาค่าสถิติพื้นฐาน  คือร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ (เฉพาะสื่อฯ)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน  (t-test dependent)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนน
ระหว่างเรียนปกติกับเรียนด้วย ........................  (t-test independent)
การวิเคราะห์ค่า IOC
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(P)และค่าอำนาจจำแนก(r)  ** กรณีข้อสอบ
ความเชื่อมั่นแบบทดสอบ / ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
การหาประสิทธิภาพ / การหาประสิทธิผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น